Wijkfestival 15 juli Veghel

Weet u nog dat het Heilig Hartplein een rotonde was? Dat juist op dit plein het festival plaatsvond als afsluiting van een door René Hildesheim, projectleider- en ontwikkelaar, voormalig circusdirecteur van Circus Caps en Circus Poehaa en een bekend gezicht binnen het Veghelse, geïnitieerde rondgang door de Veghelse wijken was, gezien de vele opmerkingen over het verkeer in met name Veghel-West, treffend. 


De bonte karavaan van circusartiesten, koffieleuten met taartjespruiken en hartenwensverzamelaars in hartenpakken trok de afgelopen weken door de Veghelse wijken waar ze voor reuring in de wijk zorgden en polsten wat er leeft onder de bewoners. Ze streken neer in de Oranjewijk bij buurthuis d’n Blok, waren aanwezig in de Sluisstraat, bezochten de Bloemenwijk en deden het klooster aan waar de Oekraïense vluchtelingen verblijven.


Dat verkeer, naast diverse andere onderwerpen zoals pesten en (zwerf-)afval, erg bleek te leven is niet zo vreemd. De verkeerssituatie in en rondom de wijken die door de karavaan zijn gevisiteerd is niet ideaal. Door de jaren heen zijn er  allerhande maatregelen genomen om de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid te verbeteren. Te denken valt aan de herinrichting van de Sluisstraat (met vrachtwagenverbod, tenzij het bestemmingsverkeer betreft), de afwaardering tot en herprofilering van de NCB-laan als erftoegangsweg, een nieuwe aansluiting van de Zuidkade op de N279 inclusief een verkeerssluis op die weg, een hoogtebegrenzer op de Lelylaan, de verlegging van de Pater van den Elsenlaan en een compleet vernieuwd Heilig Hartplein. Ondanks al deze investeringen is de verkeerssituatie in Veghel-West niet optimaal. Op de NCB-laan wordt weliswaar niet meer met de zeer hoge snelheden gereden zoals dat voorheen het geval was (met uitschieters boven de 100 km/u), door de Sluisstraat rijdt nauwelijks nog vrachtverkeer, het verkeer vanaf de NCB-laan richting de bedrijventerreinen Dorshout en De Amert hoeft meer niet zo ver de bebouwde kom in te rijden en het Heilig Hartplein is van verkeersplein een verblijfsgebied geworden dat voor evenementen gebruikt kan worden.


Het lastige van het westelijke deel van Veghel is echter dat veel verkeer richting de N279 gaat en de Maxwell Taylorbrug een zeer belangrijk onderdeel is van het lokale wegennet. De Oost-West-verbindingen (Rembrandtlaan, NCB-laan) worden daardoor intensief gebruikt. Uit eerdere onderzoeken in het kader van de gebiedsontwikkeling Rembrandtboulevard bleek dat (fysieke) maatregelen die het verkeer op de Rembrandtlaan doen afnemen leiden tot een toename van het verkeer op de NCB-laan. Bij iedere ingreep in het lokale wegennet zal er een verschuiving van de verkeersstromen gaat plaatsvinden waardoor de ene weg rustiger gaat worden en de andere drukker.


Het is daarom vooral de vraag op welke weg bepaalde intensiteiten passender zijn, in het volle besef dat er aan alle betrokken wegen omwonenden en bedrijven zijn die én bereikbaar willen zijn maar ook niet met problematisch hoge verkeersstromen geconfronteerd willen worden. De juiste balans zoeken en vinden zal daardoor immer een ingewikkeld en weerbarstig proces zijn waarbij de vraag moet worden beantwoord of de nadelen voor sommigen in een redelijke verhouding staan tot de voordelen voor anderen. Iedere betrokkene zal daar een oordeel over vormen. 


Bij ieder voornemen om een wijziging aan te brengen in de verkeersafwikkeling in het westelijke deel van Veghel is een goede inbreng van alle belanghebbenden van groot belang. In dat verband zijn goed functionerende wijkraden van groot belang. Wat we als gemeenteraad de afgelopen jaren gemerkt hebben is dat de Veghelse wijkraden veel minder actief het contact met de raadsleden zoeken dan de dorpsraden die wel steevast de data van hun (openbare) vergaderingen doorsturen naar de griffie van Meierijstad en zelfs de notulen daarvan.


De wijkraden doen dat niet of nauwelijks en daardoor missen we als gemeenteraad een deel van wat er speelt in de Veghelse wijken. De ‘tafels der ontmoeting’ die op 15 juli werden georganiseerd tijdens het wijkfestival waren voor ons als gemeenteraad daarom een zeer welkome vorm om (opnieuw) het contact te leggen met de Veghelse wijkraden. Het zou voor wat betreft een betere voeling met de wijkraden helpen als de data en de notulen van de wijkraadvergaderingen naar de griffie worden gestuurd, indien een wijkraad dat wenst, zodat ze op de lijst van ingekomen stukken kunnen worden geplaatst. Zo weten de raadsfracties beter wat er leeft in de Veghelse wijken, of het nu over verkeer gaat of over andere onderwerpen, en wordt het gemakkelijker om contact te leggen.