Openbare vergadering Dorpsraad Eerde op 28 juni 2022

Hieronder volgt het volledige verslag van de openbare vergadering Dorpsraad in Eerde die plaatsvond op 28 juni jongstleden. Leest een pdf fijner? Scroll dan even naar beneden en download 'm direct!


In de behoorlijk goed gevulde foyer van gemeenschapshuis 'De Brink' hield de Dorpsraad Eerde op dinsdag 28 juni een openbare vergadering waar diverse actuele onderwerpen de revue passeerden.

Met de versterking van twee nieuwe leden van de dorpsraad werd als eerste het onderwerp 'verkeer en veiligheid' behandeld.

Een terugkerend thema in Eerde is de fietsoversteek ter hoogte van de kruising Eerdsebaan/Zandvliet/De Horstjens. In het verleden hebben zich daar diverse ernstige ongevallen met fietsers voorgedaan. Die fietsoversteek is enige tijd geleden door de provincie aangepast. Niet tot ieders tevredenheid echter maar het mag zeker als een verbetering worden beschouwd ten opzichte van de voorgaande situatie. Feit is dat gedrag de doorslaggevende factor is en blijft in het verkeer. Weginrichting is daarbij een relevante factor (voldoende zicht bijvoorbeeld) maar het kan geen risico's wegnemen die bij een standaard vormgeving en voldoende oplettendheid te vermijden waren geweest. We hopen als VVD-fractie dat ernstige ongevallen op dit kruispunt voortaan uitblijven en roepen fietsers tevens op om uitsluitend over te steken via de aangepaste fietsoversteek, de verkeerssituatie goed in zich op te nemen en niet schuin over te steken, hoe verleidelijk dat laatste soms ook mag zijn. Het is voor jezelf gevaarlijk en voor het verkeer op de Eerdsebaan komt het onverwacht als fietsers toch de officiële fietsoversteek vermijden. Verkeersveiligheid is rekening houden met elkaar. Niemand veroorzaakt graag een verkeersongeval, ook de gemotoriseerde verkeersdeelnemers op de Eerdsebaan niet.

De Kapelstraat in Eerde wordt momenteel deels vernieuwd: de drempels worden aangepast. Steiler dan voorheen zodat de maximumsnelheid van 30 km/u beter wordt afgedwongen. De ervaring leerde dat de eertijds aangelegde drempels door nogal wat automobilisten met een aanzienlijk hogere snelheid konden en werden genomen hetgeen de verkeersveiligheid op de belangrijkste straat in Eerde bepaald niet ten goede kwam. Nu de lijnbus al enige tijd niet meer door de bebouwde kom van Eerde rijdt waren er geen belemmeringen meer om de drempels aan te passen.

Qua verkeer en veiligheid gaat Eerde er dus op vooruit met de twee zojuist genoemde investeringen van de provincie respectievelijk de gemeente. Een derde relevante ontwikkeling omtrent verkeer betreft de plannen van Den Ouden om op percelen gelegen tussen de Dakotaweg, Vlagheide en de Spitfireweg een nieuwe bedrijfslocatie te op te richten. Dit gaat leiden tot meer verkeersbewegingen. Hoe de ontsluiting van deze locatie precies zal worden vormgegeven is momenteel onderwerp van studie. In de daartoe benodigde bestemmingsplanwijziging zal het aspect verkeer nadrukkelijk de aandacht gaan trekken. De keuze hoe dit bedrijfsperceel te ontsluiten (via de Vlagheide of de Dakotaweg of via beide wegen) heeft gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen op die en aansluitende wegen. Den Ouden heeft op de dag voorafgaand aan deze dorpsraadvergadering in 'De Brink' uitleg gegeven over hun plannen.

Het college van Meierijstad is nu aan zet om een keuze te maken over de ontsluiting van deze nieuw op te richten bedrijfslocatie. We blijven als fractie dit dossier goed volgen en zullen bij het aspect 'verkeer' zeker stil gaan staan wanneer het betreffende bestemmingsplan in de gemeenteraad ter besluitvorming wordt behandeld.

De pastorietuin in Eerde is een relatief groot open perceel in het hart van de Eerdse dorpskern. Dit tweede onderwerp tijdens de dorpsraadvergadering kent al een behoorlijk lange geschiedenis. In 2017 is door een aantal betrokken Eerdenaren gestart met het formuleren van plannen over de herinrichting en het functioneler maken van dit perceel. Door de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van de basisschool heeft de planvorming enige tijd stilgelegen maar de bedoeling is om dit project nieuw leven in te blazen. Een concrete vraag die vanuit de opgerichte werkgroep aan het aanwezige publiek werd gesteld was de vraag wat te doen met de kiosk. Die is inmiddels 75 jaar onderdeel van het dorpsgezicht in Eerde maar wordt niet meer gebruikt of onderhouden. De gemeente (eigenaar van de kiosk) heeft geconstateerd dat de veiligheid op dit moment niet in het geding is. Dat is positief maar wat niet onderhouden wordt vergaat op den duur. Er zijn twee opties: opknappen of verwijderen. Voor verwijderen pleitte niemand. Daarmee is echter nog geen levendige toekomst voor de kiosk verzekerd. Daar zullen Eerdenaren zelf ideeën voor moeten aandragen en daar vervolgens de schouders onder moeten zetten. Na afloop van de vergadering konden tips, meningen en suggesties worden genoteerd op een tweetal klaargelegde vellen papier. Hopelijk komen er creatieve ideeën naar voren die de kiosk weer een nuttige rol kunnen laten vervullen binnen de Eerdse gemeenschap.

Wonen & bouw is en blijft een belangrijk onderwerp. Zowel in de grote als in de kleinere kernen van Meierijstad is de vraag naar woningen groot, zo ook in Eerde. Er staan twee kansrijke ontwikkelingen op de rol: de herstart van project "Haakakker II" en de herbestemming middels woningbouw van de huidige locatie van de basisschool. Beide locaties samen zouden mogelijkheden kunnen bieden voor de bouw van zo'n 50 woningen. Voor plan "Haakakker II" heeft de gemeente nog niet alle benodigde gronden in bezit. Er wordt naar gestreefd om binnen afzienbare termijn met de planvorming voor beide locaties te beginnen. Dat is goed nieuws voor alle woningzoekenden in Eerde. Het voornemen is om te voorzien in een divers woningaanbod: kavels voor vrijstaande woningen, sociale woningbouw, mogelijkheden voor collectief particulier opdrachtgeverschap en ook een zogeheten 'knarrenhof' werd als optie vermeld. We hopen als VVD-fractie dat de verdere planvorming voorspoedig gaat verlopen en dat er binnen afzienbare termijn gestart kan gaan worden met woningbouw op beide locaties.

Het vierde en laatste onderwerp van deze vergadering ligt letterlijk op een steenworp afstand van de eerder tijdens deze vergadering ter sprake gekomen kiosk: de locatie van de nieuw op te richten basisschool ter vervanging van de huidige school aan de Helterenbergstraat. De gemeenteraad heeft het daartoe benodigde bestemmingsplan in 2021 vastgesteld. Tegen dit besluit heeft een aantal personen uit Eerde beroep ingesteld bij de Raad van State, hetgeen door een groot aantal aanwezigen werd betreurd. Gezien de zeer hoge werkdruk en de werkachterstanden bij de Raad van State (er wordt in Nederland veel geprocedeerd in het ruimtelijke ordeningsrecht) kan de uitspraak in deze zaak nog lange tijd op zich laten wachten. Er werd vanuit de zaal de suggestie gedaan om een brief te sturen naar de Raad van State waarin aan de staatsraden zou worden uitgelegd waarom de overgrote meerderheid van de inwoners van Eerde graag zou willen dat het aangevochten bestemmingsplan intact blijft en om erop aan te dringen op afzienbare termijn een einduitspraak te doen.

 

Een aanwezige gemeenteambtenaar maakte de inschatting dat zo'n brief geen kwaad kan maar dat er voor wat betreft een spoedige voortgang van de beroepszaak weinig tot niets van mag worden verwacht: op de stapel van de Raad van State liggen immers nog honderden andere zaken die ook moeten worden behandeld. De snelste manier om te bewerkstelligen dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt zou het intrekken van de beroepschriften zijn. Een indiener

van een beroepschrift tegen het bestemmingsplan was tijdens de vergadering aanwezig en uit zijn reactie was op te maken dat intrekking wat hem betreft niet aan de orde is. Oproepen om weer met elkaar om tafel te gaan zitten werden met gemengde gevoelens ontvangen. Er zijn al heel veel gesprekken geweest en de vraag was wat een volgende ronde aan overleg nog zou kunnen toevoegen. Alle relevante argumenten zijn in de loop van de afgelopen jaren op tafel gelegd, besproken en gewogen. De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 unaniem ingestemd met het bestemmingsplan. Weliswaar waren wij als VVD-fractie niet enthousiast over de koppeling die er tussen de nieuwbouw van de school en het kerkgebouw gemaakt is (onze focus lag alleen op een nieuw schoolgebouw) maar nu het besluit genomen is willen we graag dat er voortgang komt in de uitvoering ervan. Het bestemmingsplan is weliswaar niet geschorst (en inmiddels in werking getreden) dus zou er een omgevingsvergunning verleend kunnen worden voor de beoogde nieuwbouw maar aan een dergelijke werkwijze kleeft wel een zeker risico. Het is nu aan het college om dit risico te wegen. Wachten op de einduitspraak is juridisch het meest veilig maar leidt wel tot een flinke vertraging. Het huidige schoolgebouw voldoet gelukkig nog aan de gestelde normen maar wat zou het toch fijn zijn voor de basisschooljeugd en de hele Eerdse gemeenschap als die nieuwe basisschool er snel zou kunnen komen.

Voor de samenhang in een wijk of dorp is een actieve wijk- of dorpsraad erg nuttig. Het was daarom tijdens deze openbare vergadering goed om te zien dat de Dorpsraad Eerde na een aantal lastige jaren weer goed 'bemenst' is. En voor onze fractie zijn dit soort vergadering altijd weer een belangrijke bron van informatie. We proberen er zoveel mogelijk bij te zijn om zo de vinger aan de pols te houden.