Bijdrage VVD aan Kadernota 1e termijn

Op donderdag 1 juli werd de Kadernota 2022 behandeld. Nieuw dit jaar was dat deze avond enkel de eerste termijn werd besproken. Donderdag 8 juli vindt de tweede termijn plaats waarbij stemmingen plaatsvinden over de moties, amendementen en de Kadernota zelf. 

Hieronder leest u de bijdrage uit de eerste termijn van de VVD:

Voorzitter, 

Om te beginnen willen wij toch even stilstaan bij het feit dat de wereld, en daarmee ook Nederland en Meierijstad, in een volledig andere situatie terecht is gekomen dan we een jaar geleden konden verwachten. De gevolgen van de Corona pandemie zijn er nog steeds en hebben voor velen ingrijpende veranderingen gehad. Zowel voor onze burgers als ook onze verenigingen, ondernemers etc. Wij willen bij deze graag respect uitspreken voor iedereen die bijdraagt, op zijn of haar persoonlijke manier, om onze samenleving zo goed mogelijk draaiende te houden. 

In deze onzekere tijden, waarbij ook de inkomsten van het rijk onduidelijk zijn, is een realistische kijk op het besturen van onze gemeenten en het maken van keuzes dan ook een dringende noodzaak. 

We zijn er als VVD in onze beschouwingen al vaak, zo niet heel vaak, op terug gekomen. 

We hebben als Meierijstad nog steeds veel ambities, en dat is goed, dat past bij de gemeente die we willen zijn en deels nog moeten worden. 

Zeker ook in minder goede tijden moet een overheid blijven investeren.

Maar lopen onze ambities nog in lijn met de financiën? Zijn we als college en raad in control? Dat heeft de VVD al eens eerder gevraagd.

We zijn in zo verre in control dat we nu zien dat de “sky” niet “the limit” is.

Reden ook dat we nu naar een andere kadernota kijken als voorheen.

De VVD is blij dat het college ons nu een realistische kadernota voorlegt. Met de duidelijke oproep aan de raad om mee te denken. We kunnen simpelweg niet alle ambities blijven opplussen. We moeten keuzes maken. Dat klinkt de VVD als muziek in de oren: we vragen hiervoor al sinds de fusie start aandacht. 

De voorbije periode heeft de raad wat ons betreft te vaak gevraagd om meer, sneller, beter, zonder daarbij altijd de financiële impact onder ogen te zien. Met deze kadernota zijn de gevolgen daarvan klip-en-klaar. Geen fractie kan nog ontkennen dat er middelen in overvloed zijn. We verwachten dus meer dan ooit bijval van andere fracties om ook financieel realistisch naar raadsvoorstellen te kijken, zodat niet uiteindelijk onze inwoner mag opdraaien voor een gemeentebestuur wat niet durft te kiezen. Dat moet als het aan de VVD ligt echt anders.

Hoe dan verder, wij nemen u mee in onze kijk op de toekomst.

Er zijn enkele keuzes te doen of knoppen om aan te draaien hoe we de grip op onze financiën behouden. Als het gaat om de knop het verhogen van de lasten voor onze inwoners en bezuinigen op bestaande voorzieningen dan is de VVD daar niet voor. 

Nooit geweest en nu ook niet.

Geen sluitende meerjaren begroting, met andere woorden niets doen, is voor ons ook geen optie.

Om nu elk beleidsterrein na te lopen en op detailniveau aan te geven wat wel en wat niet is volgens ons niet haalbaar. Immers elke partij heeft hierin eigen speerpunten en dat we het daar raad breed over eens gaan worden daar hebben wij twijfels over, zeker gezien de pogingen vorig jaar mbt het niet verhogen van de OZB.

Maar we horen graag als andere partijen daar anders over denken.

Wat de VVD zou willen voorstellen is om over te gaan naar minder voorzichtig ramen. We zien elk jaar de jaarrekening uiteindelijk positief eindigen, daar zit volgens ons een marge die we kunnen gebruiken.

De VVD is bereid om daar meer risico te nemen.

Waar de VVD nog meer de aandacht op wil richten zijn de volgende punten.

De sociaaleconomische visie, een wens die er ligt van verschillende partijen, maar ook vanuit maatschappelijke belangen en ondernemers. Zonder visie is er geen toetsingskader om lijnen uit te zetten en afwegingen te maken. Hoe jammer dan ook te lezen dat er is gekozen voor uitstel. U geeft aan eerst een totaalvisie te willen, maar wat is dat? Een visie die over alles gaat heeft het gevaar in zich dat die algemeen en globaal blijft. Een heldere koppeling met de gemeentelijke kerntaken zorgt voor meer focus.

College, wat hebt u van ons nodig om hier mee aan de slag te gaan?

Bereikbaarheid, voor de VVD essentieel voor Meijerijstad. Met de stappen die gezet worden bij de N279 hebben we al veel bereikt, laten we daar zeker niet vertragen maar doorpakken. Dit komt ook de verkeersveiligheid ten goede. Ook mbt toegankelijkheid vervoer is samenwerken met partners daarin een noodzaak. We wachten op de mobiliteitsvisie.

Veiligheid, zoals in informatieveiligheid en privacy in relatie tot ondermijning vindt de VVD een belangrijk punt. Het ontwikkelen van een veiligheidsinformatieknooppunt gaat volgens ons zeker helpen bij toezicht en handhaven. Onlangs is in de PS nog een motie aangenomen waarbij de aandacht ligt op ondermijning in de horeca. Hoe staat het college hier tegenover?

Klimaat, duurzaamheid, de energietransitie, moeizame processen en maar o zo nodig voor de toekomst. We weten allemaal dat het moet, en dat draagvlak en participatie daarbij horen, het daar samen over eens worden is een hele opgave. 

De VVD staat wel op het standpunt dat voor uitvoering financiële ondersteuning van het rijk moet komen.

Heel blij zijn we met het verhogen van het bouwtempo voor onze woningvoorraad. Ontwikkelen van nieuwe locaties en diverse woonvormen gaan daaraan bijdragen. Ons advies daarbij, leg niet te veel regels op en aanvullende beperkingen. Dit nodigt niet uit en werkt eerder belemmerend. Geef de ruimte, stimuleer en denk mee in wat er wel kan.

En dan het sociaal domein en met name de jeugdzorg. Het drama van de jeugdzorg. We willen zo graag helpen, preventief bezig zijn. Maar of paardenfluisteraars, psychosociale hulphonden of cursussen trotsontwikkeling daaraan bijdragen is de vraag. Niet dat dit nu allemaal in Meiierijstad gebeurt, maar het schetst wel waar we in beland zijn. In het totale sociaal domein zullen heldere keuzes gemaakt moeten worden. Door nu altijd overal in mee te gaan vallen degenen die het meest zorg nodig hebben vaak buiten de boot.  De zorg daarin is meer versnippert dan we bedoeld hadden en het uitgangspunt 1 gezin 1 hulp is niet overal meer leidend.

Meer geld is niet altijd de oplossing, al helpt het wel. Laten we in Meierijstad proberen de realiteitszin hierin te bewaren.

Als laatste wil de VVD meegeven dat we het zo slecht nog niet doen. De fusie heeft gezorgd voor groei en ontwikkeling, terugkijken levert nooit iets op tenzij je terug wil.

Voor de VVD geldt dat zeker niet, wij houden van vooruit kijken.