Raadsbijdrage VVD vergadering 25 juni

Ontwerpbegroting ODBN 2021

Motie SP Zienswijze ODBN rekenkameronderzoek:

De aanbevelingen die de rekenkamer in Cuijk heeft gedaan ten aanzien van de ODBN kunnen wij onderschrijven. Wij vinden het een goed voorstel om de op te starten lokale regiotafel voor de RNOB ook te benutten voor de ODBN. Wij gaan deze motie steunen.

Krediet Zwembaden

Motie SP parkeren:
Voorzitter wij hebben de uitleg gelezen die gegeven is naar aanleiding van de vraag in de commissie over de samenhang parkeren in Veghel en bouw nieuw zwembad.

Voor de VVD is deze uitleg voldoende om die samenhang te zien en wij zullen de motie dus ook niet steunen.
Motie is niet aangenomen

Motie CDA e.a. hellingbaan Wedstrijdbad:
Voorzitter, het is niet zozeer dat wij tegen deze motie zijn,  maar wat wij aan deze motie lastig vinden is dat er zo laat in het proces de behoefte van een hellingbaan gekoppeld aan het Wedstrijdbad voorbij komt.

Bij ons rees dus de vraag, hoe groot is die behoefte. Wij horen graag van de portefeuillehouder wat maakt dat dit nu pas in een memo terugkomt.

Wij willen namelijk waken over het oplopen van de totale financiĆ«n. Immers nu ophogen hiervan met 2 ton is niet niks. 
Motie is aangenomen

Krediet Petrus en Paulusschool Eerde

Motie Hier e.a. (mede ingediend)
Voor de VVD staat de bouw van een nieuw schoolgebouw in dit voorstel voorop. In de commissie hebben we onze zorgen geuit. Met name over de afhankelijkheden en de koppelingen tussen school, kerk, restauratie en woningbouw. En zorgen over draagvlak. Die zorgen zijn ook met het recente briefverkeer van betrokkenen richting Raad in het weekend niet helemaal weggenomen. Integendeel. Met de door dhr. Verbraak reeds aangekondigde motie geven we het college mee om hier zorgvuldig in op te treden. En uiteraard hopen wij dat bij de verdere uitwerking van dit voorstel het draagvlak verder vergroot wordt om van dit plan op alle fronten en voor alle betrokkenen, maar bovenal voor Eerde tot een succes te maken.  Wij blijven graag op de hoogte. 
Motie is aangenomen

Amendement variant B (Hart e.a.)
Dan het amendement van Hart, Lokaal en D66. Dat dit amendement er is, laat zien dat er in het raadsvoorstel nog wat open eindjes en onduidelijkheden zaten. Ergens is het logisch dat dit amendement er ligt. Zoals we begrijpen is er enkel breed draagvlak voor variant B, al moet dan in de uitwerking ook voldoende recht worden gedaan aan het advies van de monumentencommissie. Die druk wordt nu wel heel erg opgevoerd. Gaan we aan de toepassing van het advies van de monumentencommissie niet te snel voorbij bij het aannemen van deze wijziging?
Uiteindelijk overgenomen door het college


Besluitvorming instrumenten verbeteren woningbouwregie

Amendement PvdA e.a. verhoging bedrag compensatieregeling:
Zoals we in de commissie hebben betoogd zijn wij geen voorstander van de verplichting om bij bouwplannen een minimum van 25% sociale woningbouw verplicht te stellen. Maar als je dan toch een regeling daarover wilt invoeren vinden wij dat er een juiste grondslag moet zijn voor de hoogte van het compensatiebedrag. 

Wij vinden de methode waarvoor het college in dit raadsvoorstel heeft gekozen, het verschil in grondopbrengst, veruit te prefereren boven de methode die met dit amendement wordt voorgesteld. Wij gaan dit amendement daarom niet steunen.
Niet aangenomen

Amendement Lokaal e.a. (mede ingediend) compensatieregeling verwijderen
Niet aangenomen

Motie Lokaal e.a. (mede ingediend) eis 25% sociale woningbouw verwijderen
Niet aangenomen