Zon- en Wind in Meierijstad

Om tot een duurzame energiemix te komen in Meierijstad, bracht het college de notitie Zon- en Wind naar de raad. Dit voorstel leidde tot de nodige discussie in de raad en tot weerstand vanuit inwoners, dorpsraden en verenigingen. Met veel moties en amendementen probeerden de verschillende raadsfracties het collegevoorstel gisterenavond naar wens te verbeteren. 

Het gedeelte over zonne-energie geeft handvatten waarmee de gemeente kan omgaan met initiatieven voor zonne-weides. Hierop zat behoorlijke urgentie, omdat initiatiefnemers met aanvragen wachten op af- of goedkeuring van de gemeente. Met een aantal amendementen en moties heeft de VVD samen met een aantal andere fracties voor dit gedeelte van de notitie de puntjes op de i kunnen zetten. De eerste periode zal stap voor stap geëxperimenteerd worden en we evalueren hoe het plan in de praktijk uitwerkt. 

Voor “Wind” ligt dit anders. De notitie geeft slechts op basis van een beperkte ruimtelijke studie richting aan een vervolgonderzoek en vraagt de raad desondanks om 4 specifieke zoeklocaties te benoemen. De onderbouwing voor deze locaties is slechts op basis van zeer beperkte ruimtelijke criteria. Uit brieven van inwoners en uit technische vragen van fracties blijkt dat veel aspecten nog niet in beeld zijn gebracht. Denk hierbij aan de impact op natuur, gezondheidsaspecten, afstanden tot bebouwing, beperkingen vanuit historie, radarverstoringsgebieden, beschermede vogelgebieden en niet in de laatste plaats sociaal-maatschappelijk draagvlak. Nu al schemert door dat een aantal zoekgebieden wellicht helemaal niet haalbaar en wenselijk zijn. Daarom vinden we dat we het proces moeten omdraaien: eerst huiswerk doen over integrale criteria en draagvlak, daarna pas naar specifieke locaties kijken. 

Met een amendement van VVD wat we samen met Hart hebben ingediend, hebben we geprobeerd om het gedeelte over Wind-energie ‘on-hold’ te zetten en een gedegen plan van aanpak voor het proces te maken. Wij kregen bijval van SP, Lijst Blanco, Lokaal en GemeenteBelang. Helaas heeft het amendement het met een kleine minderheid niet gered. CDA, PVDA, HIER en D66 waren tegen het amendement. Na veel wikken en wegen heeft de fractie besloten om tegen het voorstel te stemmen, omdat we ons niet herkennen in het gedeelte rondom Wind-energie. Wat betreft “Zon” zijn we blij met de aangepaste kaders waarmee het college en ambtenaren op pad kunnen. Wat betreft “ Wind” is er nog veel werk aan de winkel om het contact met onze inwoners niet te verliezen en daarmee ook sympathie en draagvlak voor de energietransitie.

Lees hieronder de stemverklaring van de VVD:
“Omdat ons amendement het niet gehaald heeft waarin we het gedeelte "Wind" on-hold  zetten, kunnen we niet akkoord gaan met dit voorstel. Het proces om de zoeklocaties nu al te benoemen alvorens een globaal onderzoek naar "Wind" te doen vinden we de verkeerde volgorde en onzorgvuldig. Het gedeelte over "Zon" had met de aangenomen moties en amendementen wat ons betreft wel vastgesteld kunnen worden, maar omdat het een gecombineerd voorstel betreft stemmen wij tegen.
Dat doen we omdat we vinden dat een voorstel wat zo’n enorme impact heeft op leefomgeving ook een afgewogen proces verdient waar een integraal afwegingskader wordt gehanteerd en maatschappelijk draagvlak een plaats krijgt.” 

Lees hieronder het betoog van de VVD aan het begin van de vergadering om ons amendement in te leiden: 
"Als raad hebben wij de afspraak gemaakt om te komen tot een energieneutraal Meierijstad en hebben we het college gemaand tot actie. In de commissie hebben wij aangegeven dat we begrijpen dat het college nu dit rapport voorlegt aan de raad en daar willen we ook onze verantwoordelijkheid in nemen. Voor de zonneparken is dat voor de VVD heel helder. Daar liggen veel initiatieven, daar moeten kaders worden gesteld zodat we kunnen vergunnen of afwijzen, daar ligt urgentie.

Maar voor windparken ligt dat voor de VVD anders. Wij eindigde in de commissie al met de vraag of de locaties voor zoekgebieden windturbines wel haalbaar waren, immers het rapport stelt dezelfde vraag. Die vraag blijft voor de VVD als een donkere wolk hangen, we blijven hier mee worstelen. En in alle discussies en worstelingen tot nu toe blijft dat zo.

Het bepalen van de vier zoekgebieden is nu gebaseerd op een aantal selecte ruimtelijke argumenten, maar hebben we dan alles in beeld? Is er in het voortraject dan alles meegenomen? Als we onze inwoners moeten geloven in ieder geval niet.  
Zij voelen zich overvallen, en of dat nu terecht is of niet, zo wordt het gevoeld. Wij missen informatie over gebieden die in het verleden al zijn onderzocht en nu onderdeel zijn van een zoeklocatie. Dus zegt de VVD, maak voor wind nu even pas op de plaats, want dat is ook verantwoordelijkheid nemen. Windmolens hebben een enorme publieke impact. Ga nog een keer kijken of de argumenten die gehanteerd worden de juiste zijn, neem historie, gezondheidsaspecten en maatschappelijk draagvlak mee.

Ons pleidooi: Laat de 4 concrete zoekgebieden vooralsnog los en bekijk het nog eens integraal, neem de tijd en ruimte om een goed en zorgvuldig proces in te richten. Een proces waarin met ruimte voor draagvlak en het ontwikkelen van een integraal afwegingskader en goede afweging kan worden gemaakt. Overval onze inwoners niet, en maak ze niet onnodig ongerust. Zeker niet als we helemaal niet weten of de zoeklocaties een reële slagingskans hebben.

Ga tevens kijken of er met energiebezuiniging nog meer behaald kan worden en beperk het niet tot alleen wind en zon, maar zet ook in op andere vormen.
Zet dan alles nog eens op een rij en kom aan het einde van het jaar terug."