Kadernota 2020: géén verhoging lokale lasten!

Een volwassen Meierijstad en keuzes maken, daar hadden we het vorig jaar over. En we doen als raad, college en organisatie ons best om daar heen te groeien. Soms gaat dat goed, soms wat minder.

De breuk begin dit jaar bij team Meierijstad was minder. Minder omdat dit ook van de VVD veel energie heeft gekost om uiteindelijk daar als coalitie goed uit te komen. Minder omdat dit toch betekende dat er 2 wethouders het veld hebben geruimd,  vrijwillig en wat minder vrijwillig.

Goed omdat dit de doorstart heeft gemaakt naar een nieuwe coalitie met een college met 5 wethouders. Goed omdat er een verse wethouder met wellicht nieuwe inzichten is toegevoegd aan het college.

De kadernota blaakt weer van ambitie en dat past bij een gemeente met visie. Groter denken en handelen zoals een bij gemeente van 80.000 inwoners hoort. Maar dat het steeds lastiger wordt om de ambities waar te maken merken we ook. Schuiven met posten en budgetten en soms daar waar kan doorschuiven. Maar toch blijven heel ambitieus, te ambitieus soms misschien? We hoeven daar niet eens dingen minder te doen, maar soms gewoon anders. We hoeven daarvoor niet eens dingen minder te doen, maar soms gewoon anders.

Want in onze ambitie bijvoorbeeld naar duurzaamheid, waar we overal voor de meest verstrekkende energiezuinige investeringen willen gaan en participatie, waar we deze soms blijven herhalen, heeft de VVD soms het gevoel dat de weegschaal te ver doorslaat, dat we onszelf verliezen in details en uit het oog verliezen wat dit betekent voor onze burgers. Want hoe wordt die er beter van? Of in elk geval, niet slechter.

Gekoppeld daaraan zit de afspraak die we hebben gemaakt over de zo laag mogelijke integrale lasten voor onze burgers. Een stabiel financiële huishouding en een goed beheer hierover is voor de VVD een belangrijk punt, elk jaar hoort u ons daarover. Misschien wel eens tot vervelens toe, maar voor de VVD een principieel punt.

Afspraak is afspraak.

Wij zijn van mening dat we ook in tijden dat het economisch wat goed gaat, we de begroting en met name de lasten op onze lokale inwoners in beheersing moeten houden. Stemmen we nu in met een verhoging van de lasten om de grote hoeveelheid aan ambities te realiseren, dan gaan we dit de komende jaren nog vaker meemaken. Immers, wanneer we weer in een laagconjunctuur terecht komen moet de structurele lasten van zwembaden, gemeentehuizen, sportverenigingen nog steeds gedekt worden. Daar zit onze zorg. 

Principieel kiezen voor een beperking van de lastenverhoging door middel van indexering en geen extra OZB verhoging zorgt voor een duidelijk en strakker kader aan het College en Raad om scherper keuzes te maken. 

Dat is niet altijd fijn, maar op langere termijn wel beter houdbaar. 

Dat maakt dat wij samen met Lijst Blanco een amendement indienen om de extra 2% OZB voor 2020 te schrappen uit de kadernota. We zeggen hier expliciet 2020, omdat we wel de verantwoordelijkheid willen nemen voor de meerjarenbegroting.

Wij vinden dat we het afgelopen jaar al veel hebben bereikt, de harmonisatie is een feit. De N279, snelfietsroutes, Droge voeten Rooi en afvalstoffenheffing maar ook de carpoolplaats in Sint-Oedenrode om er maar een paar te noemen.

Economie en infrastructuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze economische bedrijvigheid is afhankelijk de bereikbaarheid.
De VVD wil nog steeds de meest bereikbare gemeente nastreven zoals we al eens eerder zeiden. Dat betekent dat inzetten op een goede ontsluiting met bedrijventerreinen Foodpark, de Dubbelen en Doornhoek van groot belang is, dat de plannen er aan komen is mooi.

Of daar een smart hub nog wat aan kan toevoegen wachten we af, het zou mooi zijn als daar een locatie rond Meijerijstad kan worden gevonden, we gaan er vanuit dat de portefeuillehouder daar wel raad mee weet.

De VVD heeft al eerder opgeroepen tot een plan voor Meierijstad op het gebied van sociaal-economische ontwikkeling en we benoemen het nu weer.
Een visie tot ontwikkeling met relatie tot meerdere gebieden is nodig.
Zonder economie geen groei en stilstand is achteruitgang.
Maar hoe groeien met zicht op arbeidskrachten, milieu, natuur en leefbaarheid, dat is de sleutel naar de volwassenheid van Meierijstad.
De VVD denkt dat we op dit moment als raad daar in totaliteit onvoldoende zicht op hebben. 

U schrijft in de kadernota een ondernemende gemeente te willen zijn waar het prettig wonen, leven en werken is. De signalen dat ondernemers zich niet altijd welkom voelen in Meierijstad geven ons zorgen voor de toekomst. Hebben we dan toch niet dat vestigingsklimaat wat we willen en wat ontbreekt daar dan aan?

De VVD wil hier in de algemene beschouwingen dan ook een oproep doen aan het college. Wij zouden graag zien dat u onderzoek doet naar een stimuleringsfonds voor ondernemers en daar in de begroting middelen voor vrij maakt. We zien hier graag een voorstel over terug voor de begroting en college wat vindt u hiervan?

Meierijstad zijn we samen, want alleen ben je niets. We hebben onze burgers nodig, maar ook de regio.

In dat kader vinden wij netwerken en het organiseren van evenementen daarvoor belangrijk. We mogen daar best onze rol pakken, maar ook als raad als we denken dat er onvoldoende resultaten komen uit onze samenwerkingsverbanden.

Bij leefbaarheid hoort ook veiligheid en het gevoel veilig te zijn.

Zonder veiligheid kun je niet écht vrij zijn en dat beperkt de mogelijkheden om te zijn wie je bent en om te doen wat je graag wil doen. Zorg dragen voor een veilige omgeving is één van de belangrijkste (kern)taken van een gemeente. We kunnen Meierijstad nooit honderd procent veilig maken, maar de VVD vindt dat we daar zo dicht mogelijk bij in de buurt moeten komen.We hebben gelezen over een nieuwe samenwerking tussen BOA’s en de politie, wij vinden dit een goede ontwikkeling en zijn benieuwd hoe dit vorm gaat krijgen.
Uitbreiding van het 24-uurs meldpunt zal daar zeker ook aan bijdragen.

In de relatie met onderwijs blijft de VVD benoemen dat werken en leren een prima combinatie is. Goed opgeleide mbo’ers zijn goud waard voor Meierijstad. Onze bedrijven hebben veel behoefte aan handige jongens en meisjes. Wij willen dat deze leerlingen meer op de werkvloer leren in plaats van in de klas. Zo komen ze met de praktijk in aanraking en vinden ze later makkelijker een baan. Stages, leerwerkbanen en bedrijfsscholen moeten dus verder ontwikkeld worden. Hierbij is de rol van de gemeente stimulerend en faciliterend. De bedrijven en scholen zijn de eerst verantwoordelijken.

De VVD vindt het van groot belang dat ook hoger en wetenschappelijk onderwijs een een verdere samenwerking kan krijgen in Meierijstad.

Dat er wordt gezocht naar mogelijkheden om deze te verbinden aan Meierijstad, vinden wij een goed plan. Ook het binnenhalen van gastdocentschap kan van grote betekenis zijn om de samenwerking tussen hoger onderwijs en bedrijfsleven te versterken. De verbinding zoeken met het bedrijfsleven levert hiermee mooie initiatieven. 

De stuurgroep onderwijs en arbeidsmark en gaat aan de slag met een plan van aanpak met hierin een visie en beleidsplan. Wij zijn benieuwd naar de mogelijkheden die dit gaat bieden.

De VVD staat open voor duurzame initiatieven, we blijven het maar zeggen,maar dan wel initiatieven die effectief zijn, die vooruitgang boeken en ook een langdurig aantoonbaar voordeel bieden.We moeten niet doen alsof alle maatregelen die met name de 'groene' ambitie van duurzaamheid versterken ten koste van al het andere (de mens, de economie) moeten worden doorgevoerd.
Wij blijven hier de VVD-se nuchterheid behouden.

Als slot, ik ben begonnen met een volwassen Meierijstad, die keuzes kan maken en maakt. De VVD komt hier telkens op terug.
Volwassen betekent ontwikkeld, zelfstandig, onafhankelijk en volgroeid, al is dat natuurlijk maar subjectief.
Wij denken dat er altijd nog ruimte is om verder te ontwikkelen en te groeien.


Tot zover.